[My Diary] Chôn giấu cảm xúc – Nghiệt Duyên Ost


Tur kong mai koey ja roo loey (Anh có lẽ không bao giờ biết) Tur kong mai koey ja kao jai (Anh có lẽ không bao giờ hiểu) Mee kum bahng kum tee gep wai (Những điều em luôn giữ trong tim mình) Mai aht ja oey hai tur roo nai (Những lời em chưa bao … Đọc tiếp [My Diary] Chôn giấu cảm xúc – Nghiệt Duyên Ost